مقدمه‌اي بر معرفت النفس “از ديدگاه اميرالمومنين علي‌بن‌ابيطالب (ع)”

ناشر: زنجان زرنگار
328 صفحه – وزيري (شوميز) – چاپ 1 – 3000 نسخه
شابک: 3 -10-7110-964
تاريخ نشر:19/11/79
قيمت پشت جلد :14000 ريال
كد ديويي:297.42
زبان كتاب:فارسي
محل نشر:زنجان – زنجان

معرفي مختصر كتاب:
در كتاب حاضر اهميت شناخت نفس، همچنين ويژگي‌ها و كاركردهاي آن با عنايت به سخنان علي (ع) ذيل پنج فصل بيان شده است .نگارنده درباره اهميت شناخت نفس از ديدگاه امام علي (ع) اذعان مي‌دارد كه “شناخت و مطالعه نفس سودمندترين شناخت‌هاست .”در بخشي از كتاب آمده است” :به دنبال علم باشيد اگرچه در چين باشد و آن علم، معرفت نفس است…و اگر كسي خود را بشناسد، خداي خويش را نيز خواهد شناخت .”نگارنده با اشاره به حديثي از علي (ع)، نفس را به چهار درجه ـ ماميه النباتيه، حسيه حيوانيه، ناطقه قدسيه، و ملكيه الهيه ـ تقسيم مي‌نمايد و در پايان به درجه ديگري از نفس اشاره مي‌كند كه با عقل ارتباط تنگاتنگ دارد .