بازجستي‌ در تحليل‌ مورخان‌ مسلمان‌ از نبود علي‌(ع‌) در غزوة‌ تبوك‌: مقدمه‌اي‌ روش‌شناختي‌

بازجستي‌ در تحليل‌ مورخان‌ مسلمان‌ از نبود علي‌(ع‌) در غزوة‌ تبوك‌: مقدمه‌اي‌ روش‌شناختي‌
نويسنده‌ مقالة‌ حاضر بر آن‌ است‌ كه‌ مورخان‌ مسلمان‌ همچون‌ ساير مورخان‌ كلاسيك‌، در تحليل‌هاي‌ خود از رويدادهاي‌ تاريخي‌، مسائل‌، علل‌ و ابعاد سياسي‌ را در نظر مي‌گرفتند و بندرت‌ به‌ ابعاد و انگيزه‌هاي‌ فرهنگي‌، اجتماعي‌، اقتصادي‌ و به‌ويژه‌ عاطفي‌ توجه‌ مي‌كردند. اين‌ امر باعث‌ پديد آمدن‌ مجموعه‌اي‌ از تاريخ ‌‌نگاشته‌ها شده‌ است‌ كه‌ كاملاً تحت‌ تسلط‌ گفتمان‌ سياسي‌انديشي‌ قرار دارد و به‌ سبب‌ اين‌ غلبه‌، مورخان‌ معاصر مسلمان نيز به‌رغم‌ پيدايش‌ و رواج‌ سنت‌ها و گفتمان‌هاي‌ جديد در تاريخ‌نگاري‌، همچنان‌ از پرداختن‌ به‌ سهم‌ عوامل‌ غيرسياسي‌ در تحليل‌هاي‌ خود خودداري‌ مي‌كنند. نويسنده‌ در اين‌ مقاله‌ با بررسي‌ يك‌ نمونة‌ عيني‌ تحليل‌هاي‌ سياست‌انديشانة‌ بيشتر مورخان‌ قديم‌ و جديد مسلمان‌ از عدم‌ حضور علي‌(ع) در غزوة‌ تبوك‌ را با تحليلي‌ از عبدالحسين‌ زرين‌كوب‌ كه‌ برخلاف‌ همه‌، سهم‌ بيشتري‌ به‌ عواطف‌ بشري‌ پيامبر داده‌ مقايسه‌ كرده‌ است‌.
نویسنده: ابراهیم موسی پور
منبع: مجله اسلام پژوهی، تابستان و بهار 1385، صص ، 17 ـ 1
کلید واژه های مرتبط: تاريخ نگاري اسلامي، حديث منزلت، روش شناسي تاریخی، غزوه تبوك